1.   Algemene regelen

 

Artikel 1.                        Erkenning reglement.

Ieder schutter is aan het schiet- en wedstrijdreglement onderworpen en erkent dit door zijn deelname. In elk schietlokaal moet een actueel reglement aanwezig zijn. De plaatselijke politieverordening alsmede de hinderwet moeten in acht worden genomen.

 

Artikel 2.                        Schorsingen en  misdragingen.

Een vereniging die zich niet kan of wil neerleggen bij een uitspraak kan gedurende de lopende competitie, geheel of per vijftal, worden geschorst, evenals hij/zij die zich persoonlijk misdraagt.

 

 

Artikel 3.                        Leiding wedstrijd.

Tijdens de gehele wedstrijd dienen de teamleiders (of vervangers) aanwezig te zijn. De teamleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor een correct wedstrijdverloop.

 

Artikel 4.                        Uit- en inpakken wapens.

Tijdens de wedstrijden dienen de te gebruiken wapens op de schietbaan aanwezig te blijven, zij mogen hiervan niet worden verwijderd. Het uit- en inpakken van wapens dient op de schietbaan te gebeuren.

 

Artikel 4a.

De wapens waarmee niet geschoten wordt, dienen deugdelijk en veilig te worden opgeborgen in een geweerrek aanwezig op de baan. Deze mogen niet voorzien zijn van munitie of gespannen zijn. Er dienen voldoende geweerrekken aanwezig te zijn.

 

Artikel 5.                        Laden wapen.

Tijdens het laden van het wapen en tijdens het schieten mogen er zich geen personen bevinden tussen het wapen en het doel waarop geschoten wordt. Tijdens het laden dient de loop van het wapen gericht te blijven in de richting van het eigen doel, dan wel loodrecht omhoog. Wordt tijdens de schietoefening het wapen “afgezet” dan dient het wapen zich in verticale toestand te bevinden met de kolf op tafel, dan wel dient de loop van het wapen te rusten op de tafel voor de schutter in de richting van het eigen doel.

 

 

Artikel 6.                        Toekenning concoursen.

In één seizoen kan aan maximaal één vereniging een schietconcours worden toegewezen, waarvoor bij de W.S.B. toestemming moet worden aangevraagd.

 

Artikel 7.                        Aanvragen concoursen.

De aanvraag voor een concours moet minimaal 2 jaar voor aanvang van het betreffende seizoen gedaan worden. De evt. toestemming wordt 1,5 jaar voor aanvang van het concours gegeven.

 

Artikel 8.                         Aanvragen concoursen jubilerende verenigingen.

Concoursen aangevraagd ter gelegenheid van het 25-, 40-, 50- of 75-jarig bestaan van de betreffende vereniging gaan voor, mits aan artikel 7 wordt voldaan.

 

Artikel 9.                        Concoursen

Het concours dient bij voorkeur tussen 1 oktober en 1 maart gehouden te worden.

 

Artikel 10.                    Gemiddelden.

De gemiddelden van de schutters stelt de W.S.B. voor haar leden gratis beschikbaar voor het houden van een concours.

 

Artikel 11.                    Nieuwe vereniging.

Een nieuwe vereniging kan lid worden van de W.S.B. en meedoen aan de competitie na ballotage (zie statuten) en dient tenminste over 5 leden en 2 tot 3 reserve-schutters te beschikken.

 

Artikel 12.                    Nieuwe verenigingsleden.

Nieuwe verenigingsleden welke aan de schietcompetitie willen deelnemen, moeten maandag voorafgaande aan de zondag waarop de wedstrijd zal plaatsvinden, worden opgegeven bij de competitieleider waarbij gelijktijdig de verschuldigde contributie moet worden afgedragen.

 

Artikel 13.                    Jonge schutters.

De deelnemende schutters moeten 12 jaar of ouder zijn. Schutters tussen 12 en 16 jaar, kunnen alleen onder begeleiding van een volwassene (van de eigen vereniging) deelnemen aan de competitie.

 

Artikel 14.                    Lid van twee  verenigingen.

Een schutter mag van twee verenigingen lid zijn, mits niet in dezelfde discipline wordt geschoten en bij de eigen vereniging slechts één discipline wordt verschoten.

 

Artikel 15.                    Overgaan naar andere schietvereniging.

Overgaan van de ene vereniging naar de andere vereniging is niet mogelijk indien hij of zij niet aan zijn financiële verplichtingen aan zijn of haar verlatende vereniging heeft voldaan. Bewijs daarvan te tonen aan de penningmeester van de W.S.B. Deze verplichting verjaart niet.

 

Artikel 16.                    Veranderen van vereniging tijdens competitie.

Het is tijdens de lopende competitie mogelijk om van de ene vereniging naar een andere vereniging over te gaan, doch men mag niet in de lopende competitie uitkomen.

 

Artikel 17.                    Betreden wedstrijdlokaal hoofdbestuursleden.

Tijdens de wedstrijden onder auspiciën van de W.S.B. heeft een hoofdbestuurslid de bevoegdheid om het wedstrijdlokaal te betreden.

 

Artikel 18.                    Rookverbod.

Het is op het schietpunt verboden te roken door schutter en lader.

 

Artikel 19.                    Mobiele telefoons.

Op het schietpunt dienen mobiele telefoons uitgeschakeld te worden.

 

Artikel 20.                    Gedrag op de baan.

Schutters en laders dienen zich op de baan dusdanig te gedragen, dat de andere schutters hiervan geen hinder ondervinden.

 

Artikel 21.                    Onvoorziene voorvallen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.