1.   Huishoudelijk reglement

 

Waar in dit reglement de mannelijke vorm staat vermeld, wordt ook de vrouwelijke versie bedoeld.

 

 

Artikel 1.                        Benoemen voorzitter.

De voorzitter wordt elk jaar door de A.L.V.  benoemd.

 

 

Artikel 2.                        Benoeming competitie leider.

De competitieleider wordt elk jaar door de A.L.V. benoemd.

 

Artikel 3.                        Aftreden.

De voorzitter en competitieleider  treden elk jaar af. De andere bestuursleden zijn om de 3 jaar aftredend volgens opgemaakt rooster. Alle bestuursleden en de competitieleider zijn terstond herkiesbaar met meerderheid van stemmen.

 

Artikel 4.                        Voorzien vacature.

Bij het ontstaan van een vacature wordt daarin voorzien op de eerstvolgende A.L.V.

 

 

Artikel 5.                        Aftreden, benoeming bestuursleden.

Als een zittend bestuurslid aftredend maar wel herkiesbaar is en er zijn geen tegenkandidaten, dan vindt herbenoeming automatisch plaats. Alle bestuursleden moet al hun bescheiden, de bond betreffende, binnen 7 dagen aan de opvolger overdragen.

 

Artikel 6.                        Kandidaatstelling.

De kandidaatstelling, op voordracht van de eigen vereniging, moet 2 weken voordat de A.L.V., welke na afloop van de competitie plaatsvindt, geschieden. De kandidaat dient lid te zijn van een bij de W.S.B. aangesloten vereniging.

 

Artikel 7.                        Tegenkandidaten.

Bij eventuele tegenkandidaten wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Voor het geval bij de verkiezing van bestuursleden of competitieleider de stemmen staken, wordt bij staking na de tweede stemming het zittende bestuurslid of competitieleider als benoemd verklaard.

 

Artikel 8.                        Stem.

Elke vereniging heeft ter vergadering één stem. Wordt er over een bepaalde discipline gestemd, dan kunnen alleen díe verenigingen een stem uitbrengen waarbij de betreffende discipline wordt verschoten.

 

Artikel 9.                        Aantal ledenvergaderingen.

Er wordt jaarlijks één A.L.V. gehouden,  na afloop van de competitie. De A.L.V is voor alle leden van de aangesloten verenigingen toegankelijk.

 

Artikel 10.                    Aanvragen buitengewone ledenvergaderingen.

Door tenminste twee verenigingen kan een buitengewone A.L.V. worden aangevraagd. Dit moet schriftelijk geschieden, met omschrijving van de redenen van het verzoek en moet zowel door de voorzitter en secretaris van de betreffende verenigingen worden ondertekend. Het bestuur dient binnen 2 weken de vergadering te beleggen.

 

Artikel 11.                    Bestuursvergaderingen.

Bestuursvergaderingen zijn toegankelijk voor het bondsbestuur en zij die daarvoor zijn uitgenodigd. Het bestuur houdt zonodig tussentijds bestuursvergaderingen zo vaak als voor de goede gang van zaken van de bond noodzakelijk is.

 

 

Artikel 12.                    Leiding en uitschrijven vergaderingen.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen. Hij ondertekent de door de A.L.V. goedgekeurde notulen en zorgt voor handhaving van statuten en reglementen. Vergaderingen worden door hem in overleg met de secretaris uitgeschreven. Tevens is hij daartoe verplicht, indien 2 bestuursleden en / of  2 verenigingen dit verlangen. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de 2e voorzitter. Deze heeft dan dezelfde rechten en plichten te vervullen.

 

Artikel 13.                    Bijeenroepen en  notuleren vergaderingen.

De secretaris is belast met het bijeenroepen van de vergaderingen en het bijhouden van de notulen. Hij voert de correspondentie waarvan hij kopie houdt, bewaart de ingekomen stukken en houdt de mutatie van de ledenlijsten bij. Hij stelt de leden tijdig in kennis, onder vermelding van tijd en plaats, van de te houden vergaderingen. Alle stukken de bond betreffende worden door hem en ,indien nodig, door de voorzitter ondertekend. Bij ontstentenis wordt hij vervangen door de 2e secretaris.

 

Artikel 14.                    Financiële middelen.

De penningmeester beheert de gelden en int de contributies  en andere inkomsten. Hij doet de betalingen, indien nodig stelt hij de voorzitter en secretaris daarvan in kennis. Hij doet tegen gespecificeerde en ondertekende kwitanties alle betalingen voor de bond.

Op de A.L.V. doet hij schriftelijk verslag en legt verantwoording af van zijn beheer. De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn beheer gestelde gelden, tenzij gevallen van duidelijke overmacht, dit ter beoordeling van de A.L.V. Bij ontstentenis van de penningmeester wordt hij vervangen door de 2e penningmeester. Bij aftreden dient hij al zijn bescheiden, betreffende de bond, binnen 7 dagen over te dragen aan zijn opvolger.

 

Artikel 15.                    Kascontrole commissie.

Op de eerste algemene ledenvergadering na afloop van de competitie, zal een kascontrolecommissie worden benoemd, volgens rooster.  Deze controleert tenminste 1 maal per jaar en tekent voor akkoord bij goedkeuring.

 

Artikel 16.                    Vertegenwoordiging A.L.V.

Een vereniging heeft de plicht tot het zenden van een vertegenwoordiging naar de A.L.V. een lid van het hoofdbestuur mag zijn vereniging niet vertegenwoordigen.

 

Artikel 17.                    Afgevaardigdenvergadering.

Een afgevaardigdenvergadering is een vergadering die bestaat uit afgevaardigden van aangesloten verenigingen. Op deze vergaderingen worden voorstellen gelanceerd en besproken, doch geen besluiten genomen.

Onder een afgevaardigde wordt verstaan de contactpersoon tussen de aangesloten vereniging en het bondsbestuur.

 

Artikel 18.                    Boete bij afwezigheid vergaderingen.

Indien tijdens een afgevaardigdenvergadering of A.L.V. een half uur na aanvang de afgevaardigde van een vereniging niet aanwezig is, zal aan die vereniging Euro 5,- boete worden opgelegd.

 

Artikel 19.                    Taken competitieleider.

De taak van de competitieleider bestaat uit:

a.      Het opstellen van het competitierooster.

b       Het bijhouden van de geschoten wedstrijden.

a.        Het bijhouden van de persoonlijke gemiddelden.

b.        De behandeling van protestschoten.

c.         Het publiceren van de uitslagen en evt. tussenstanden.

d.        Verslag uitbrengen op de A.L.V.

e.         Het beschikbaar stellen van competitiegegevens.

f.         Het organiseren van de Boetebekerfinales en beslissingswedstrijden.

g.         Verder alles wat nodig is tot het doen slagen van de competitie. Dit alles in opdracht van en in overleg met het bestuur.

 

Na aftreden moet hij al zijn bescheiden, de bond betreffende, binnen 7 dagen aan zijn opvolger overdragen.

 

Artikel 20.                    Taken 2e competitieleider.

Bij afwezigheid van de competitieleider wordt hij zijn vervanger.

 

Artikel 21.                    Besluiten A.L.V.

Besluiten op een A.L.V., worden genomen met meerderheid van stemmen, met inachtneming van art. 16 en 17 van de statuten.

 

Artikel 22.                    Reglementswijzigingen.

Wijzigingen van het huishoudelijk- en wedstrijdreglement, worden indien nodig besproken op een afgevaardigdenvergadering, vóór de eerstvolgende A.L.V.

 

Artikel 23.                    Stemming over personen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.


 

Artikel 24.                    Stemming uitspraken over verenigingen.

Aan een uitspraak of stemming over een vereniging, kan door de afgevaardigde van de betreffende vereniging niet worden deelgenomen.

 

Artikel 25.                    Voldoen contributie.

De contributie moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de competitie per bank voldaan zijn, daar anders deelname aan de competitie niet mogelijk is.

 

Artikel 26.                    Dubbele inschrijvingen.

Schutters kunnen ingeschreven zijn voor zowel open vizier als diopter, doch zijn dan voor beide inschrijvingen contributie verschuldigd. Indien een schutter bij 1 discipline actief meeschiet en bij de andere discipline reserve is, of bij beide disciplines reserve is, dient slechts 1x de bondscontributie betaald te worden.

 

Artikel 27.           Nummering opgave vier-, vijftallen.

Bij het opgeven van de vier- en vijftallen, voor deelname aan de competitie, moeten de schutters zijn genummerd in volgorde van de teams. Binnen het team dienen de schutters op volgorde van gemiddelde genummerd te worden.  Tot twee weken voor aanvang van de competitie is wijziging nog mogelijk, hetgeen schriftelijk aan de competitieleider moet worden vermeld.

 

Overige ingedeelde schutters worden aangemerkt als algemeen reserve, doch het is ook mogelijk reserves op te geven voor een bepaald team.

Het bondsbestuur bepaalt de grens waarboven de schutters mogen invallen.

 

Artikel 28.          Grenzen voor invallers.

De grens waarboven de reserve-schutters mogen invallen wordt bepaald door alle schietpunten van de wedstrijden van de laatste 3 jaar, gedeeld door het aantal wedstrijden, dit zonder minimum aantal wedstrijden..

 

Artikel 29.         Gehandicapte schutters.

Gehandicapte schutters mogen op grond van een medische indicatie of een ontheffing van het hoofdbestuur, mee- schieten in de competitie vrij zittend op een kruk met de voeten op de grond. Deze ontheffing moet elk jaar worden aangevraagd.

 

Artikel 30.        Onvoorziene voorvallen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.

 

Artikel 31.        Uitspraak in een geschil.

Binnen 3 weken na uitspraak van het bondsbestuur in een geschil, is beroep mogelijk. De hierna gedane uitspraak in het betreffende geschil door het bondsbestuur is bindend, verder beroep is niet meer mogelijk.