Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 14 april 1976, no.  74 EV 888
  VERENIGING: Winterswijkse Schiet Bond, te Winterswijk
  Naam, zetel en duur.

   

   

  Artikel 1.                       Benaming

  De bond draagt de naam de Winterswijkse Schiet Bond, afgekort de W.S.B. en is gevestigd te Winterswijk.

   

  Artikel 2.                       Oprichting

  De W.S.B. is opgericht op 16 september 1932

   

  Artikel 3.                       Duur

  Te rekenen van 16 september 1972 af, is de duur van de W.S.B. nader vastgesteld voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, derhalve eindigende op 15 augustus 2002.

   

  Artikel 4.                       Doel

  De W.S.B. stelt zich ten doel het behartigen van de schietsport in de meest algemene zin, met inachtneming van de hiervoor ter zake uitgevaardigde voorschriften. Voor zover het schieten met vuurwapens betreft met inachtneming van de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften.

   

  Artikel 5.                       Middelen

  De W.S.B. tracht dit doel te bereiken door het geven van instructies, het houden van wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen, die daartoe bevorderlijk zijn.

   

  Artikel 6.                       Leden.

  De W.S.B. bestaat uit leden, zijnde de aangesloten schietverenigingen, welke verenigingen de rechtspersoonlijkheid bezitten.

   

  Artikel 7.                       Lidmaatschap 

  Het lidmaatschap van een vereniging wordt verkregen na schriftelijke aanmelding en ballotage.

  • Geen lid kunnen worden, die verenigingen en verenigingsleden, die van revolutionaire gezindheid blijken te zijn.

   

  Artikel 8.                       Beindigen lidmaatschap

  Het lidmaatschap eindigt door:

  • Schriftelijke opzegging voor het einde van het bondsjaar;
  • Royement wegens wanbetaling van contributie;
  • Royement wegens handelingen in strijd met de statuten, reglementen en door de W.S.B. genomen besluiten.


Beslissingen hieromtrent worden door het bestuur genomen.

   

  Artikel 9.                       Geldmiddelen

  De geldmiddelen van de W.S.B. bestaan uit:

  • Een jaarlijkse contributie, te betalen door de aangesloten leden waarvan het bedrag jaarlijks bij contributiebesluit wordt vastgesteld;
  • Andere inkomsten.

   

  Artikel 10.                   Bestuur

  Door de algemene ledenvergadering, nader aangeduid als ALV, wordt een bestuur gekozen van tenminste 3 leden, hetwelk met de leiding van zaken betreffende de W.S.B. is belast.

  De wijze van samenstelling, verkiezing en aftreden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

   

  Artikel 11.                   Vertegenwoordiging

  Het bestuur vertegenwoordigt de W.S.B, tevens kan zij n of meer van haar leden met de vertegenwoordiging belasten.


  Artikel 12.                   Huishoudelijk reglement

  Er bestaat een huishoudelijk reglement, vastgesteld in de ALV. Het mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht door de ALV en treden in werking op een door de ALV te bepalen datum.

   

  Artikel 13.                   Bondsjaar

  Het bondsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daaropvolgende jaar.

   

  Artikel 14.                   Vergaderingen

  De vergaderingen worden verdeeld in:

  • a. algemene ledenvergaderingen, afgekort ALV;
  • b. buitengewone algemene ledenvergaderingen;
  • c.  bestuurvergaderingen;
  • d. andere vergaderingen, n en ander bij huishoudelijk reglement.

   

  Artikel 15.                   Macht algemene ledenvergadering

  De ALV oefent de wettelijke macht uit. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Genomen besluiten in een ALV zijn voor het bestuur bindend.

   

  Artikel 16.                   Wijzigingen van statuten

  Besluiten tot wijzigingen van deze statuten kunnen alleen worden genomen in een ALV met een meerderheid van stemmen van 2/3 van het aantal aangesloten verenigingen.

   

  Artikel 17.                   Ontbinding

  Alleen een ALV, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, kan besluiten tot ontbinding van de W.S.B. met een stemmenmeerderheid van tenminste 2/3 van het aantal aangesloten verenigingen.

   

  Artikel 18.                   Bezittingen bij ontbinding

  Bij ontbinding van de W.S.B. wordt met haar bezittingen gehandeld volgens een door ALV genomen besluit, met inachtneming van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Artikel 19.                   Slotbepalingen

  In gevallen, waarin noch door deze statuten noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur.

   

  Artikel 20.                   Ratificeren wijzigingen statuten

  Wijzigingen in deze statuten treden in werking onmiddellijk nadat hierop de Koninklijke goedkeuring is verkregen.

   

  Goedgekeurd bij Koninklijke besluit d.d.. 5 febr. Nr. 67

                                           Mij bekend

                                           De staatsecretaris van justitie.

                                           Namens de Staatssecretaris

                                           Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,

                                           J. v. Rijn v. Alkemade.