Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

1. Opening.
De voorzitter van de WSB. J. Naaldenberg opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste vergadering van deze competitie.
Hij deelt mede dat de secretaris Petra Winters afwezig is door ziekte en wenst haar van harte beterschap en sterke toe.
De 2e competitieleider Jan Stemerdink is niet aanwezig door andere verplichtingen.

2. Notulen ALV van 29 augustus 2011.
Van CSV. vragen ze of de brief over het jeugdschieten punt 10 al verstuurd is , dit zal voor de volgende vergadering gebeuren.
Verder worden de notulen door de vergadering goed gekeurd.

3. Jaarverslag secretaris.
Het jaar verslag is niet aanwezig maar zal de volgende vergadering worden voorgelezen.

4. Jaarverslag penningmeester.
Het rond gedeelde jaarverslag van de penningmeester Gerrit Meinen word door de vergadering goedgekeurd.

5. Verslag kascontrole.
De kascontrole R. Westerhof Buksveld en R. Kruisselbrink CSV hebben de boeken gecontroleerd en zeggen dat het er netjes uitzag.
De kascontrole word door de voorzitter bedankt.

6. Benoeming reserve lid kascontrole.
Bert Colstee van de Treffer word benoemd als reserve lid van de kascontrole.

7. Jaarverslag competitieleider.
Het jaaroverzicht van de competitie word rond gedeeld en door de competitieleider Herbert Legters toe gelicht.
Dit was één van de mooiste en spannendste competitie die hij heeft meegemaakt.
Er waren maar liefst vijf beslissingswedstrijden nodig , die waren ook weer zeer spannend.
Met de betreffende vereniging is er overlegd of dit in het Wooldse gebouw mocht omdat hier voldoende banen beschikbaar waren , dit was akkoord.

Er waren dit seizoen maar twee protest schoten en af en toe was er een tel fout.

Ook was er een keer een fax storing , hij bedankt de verenigingen voor de goede samenwerking. 

De voorzitter vraag of er verder nog vragen over zijn en bedankt Herbert.

8. NK kaart Winterswijk.
Het NK kaart Winterswijk is goed bezocht , 190 schutters en 15 jeugdige schutters.
Het leeft dus echt onder de schutters.

9. Toekomst / promotie schietsport.
Concept brief voor het jeugd schieten ligt klaar.
De jeugd van de scholen werd dit jaar weer begeleid door Gerrit Hendriksen en een groep
enthousiaste medewerkers bij Jaspers en er waren ook dames die het mooi vonden.

10. Pauze.

11. Uitreiking prijzen seizoen 2011-2012.
De prijzen worden door het bestuur uitgereikt.

12. In-en uitgaande post.
SVK vraagt of de WSB nog iets gaat doen voor het vullen van cilinders van de nieuwe perslucht buksen , maar de WSB gaat dit niet doen.

Brief van Horen en Zien voor sponsoring van 5% van het factuur bedrag voor de vereniging , maar dit is meer voor de verenigingen zelf.

SVK aanvraag voor het organiseren van de NK kaart Winterswijk in 2014 dit word gehonoreerd.

Drie verenigingen hebben een brief gestuurd om geen schutters die opgelegd schieten in de Hoofd en A-klasse toe te laten , dit word in de volgende vergadering behandelt.

13. Bestuursmededelingen.
Diopter eventueel 3x een kaart schieten , dit kwam naar voren met de diopter morgen.
Eendracht vraag of het dan ook niet mogelijk is om de drie kaarten achter elkaar te schieten.
Dit word de volgende keer e.v.t. een agenda punt.

14. Voorstel sv. Eendracht.
Jos Remkes legt uit over de brief van de Eendracht die rond is gestuurd dat de 8 niet negatief geteld word maar de rest wel.
Er zijn door enkele verenigingen kaarten verzamelt en nageteld , hier uit blijkt dat het voor goede schutters niet veel uitmaakt maar voor de mindere schutters wel.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wat hun vereniging hier van vind , hier uit blijkt dat er 9 verenigingen zijn die tegen de negatieve telling zijn , 4 voor en 1 onthouding.
Dus blijft het zoals het is.

15. Competitie opzet.
Bij de open vizier is er één vijftal [Diana ] bij gekomen , hierdoor zijn de klassen aan gepast om aan alle wensen van de verenigingen te voldoen.
Bij diopter is er in de A-klasse ook een viertal [ WTM ] bij gekomen dus zit deze klasse weer vol.
Toch zijn we nu onder de grens van 600 leden gekomen.

Half juni staat alles weer op de website.

16. Bestuursverkiezingen.
Aftreden en herkiesbaar zijn; J. Naaldenberg voorzitter en H. Legters competitieleider ,
Ze worden beide onder luid applaus weer aangenomen.

17. Vaststelling bondscontributie.
Het competitieboekje heeft weer meer sponsoren dus hoeft de contributie niet omhoog.

18. Rondvraag.
Mailing met de WSB niet altijd goed , om dit te voorkomen de mailing ook naar de voorzitter en de 2e secretaris te sturen.

Eendracht Jos Remkes voorstel de secretaris via de WSB een computer beschikbaar te stellen.

Diana schiet nu bij Grandcafé Willinks.

WTM beslissingswedstrijden hadden ook bij den Tappen gehouden kunnen worden.

De uitslag van een protest schot is hier een bepaalde tijd , voor de eerst komende wedstrijd.

Schutters die opgelegd schieten niet in de hoogste klassen maar bij leeftijdsgenoten laten schieten.

Gerrit Meinen bestelde blok-s en kaarten word gemaild wanneer ze opgehaald kunnen worden.

19.Sluiting.
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en wenst een goede vakantie toe.

03 september 2012
de voorzitter; Jan Naaldenberg. De 2e secretaris; Hennie ten Hagen.

Social Share: