Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

1.Opening.
De voorzitter van de WSB, J. Naaldenberg, opent de vergadering en meldt dat de de 2e voorzitter, 2e penningmeester en de competitieleider verhinderd zijn.

2.Notulen ALV van 6 juni j.l.
Deze zijn door de vergadering goedgekeurd.

3.Ingekomen stukken.
16-06-2011. Melding van sv Diana dat er nog een team bijkomt. Bij deze is de competitie vol.

15-08-2010. Adreswijzigingen sv Diana .

Met uitzondering van reclame zijn er verder geen ingekomen stukken.

4.Bestuursmededelingen.
De pen voor hoogste schutter opgelegd in klasse 1A voor Dhr. G. Colstee  is afgegeven aan de afgevaardigden van sv Diana.

Het bestuur van de ASB heeft de voorzitter benaderd voor informatie over onze promotie schietsport en de opzet voor scholieren. Er is afgesproken dat de besturen een keer bij elkaar komen om een en ander eens door te spreken.
Voor de scholieren is de ASB is doorverwezen naar Dhr. G. Hendriksen.

Sv Juliana heeft gevraagd of de dispensatie van Dhr. W. Vering niet voor onbepaalde tijd kan gelden. Reglementair kunnen we dit niet toestaan. Het voorstel is dan ook om jaarlijks bij de opgave van de competitie dit aan te geven.
De overige leden hebben geen bezwaar.

Wedstrijd 15 januari 2012 Buksveld – Juliana. Bij Buksveld is geen baan beschikbaar evenals bij Juliana. Dit wordt onder elkaar opgelost.

5.Reglementswijzigingen.
De vergadering besluit unaniem om de wijziging opgelegd schieten door te voeren in het reglement met aanvulling dat het invallen van een opgelegd schutter in een hoger vijftal niet mogelijk is.

6.Pauze.
De pauze is komen te vervallen.

7.Bespreking competitie 2011 / 2012.
De competitieleider heeft dit seizoen voor het open vizier alle klassen compleet gevuld. De diopterafdeling is weer verdeeld met in de hoofdklasse diopter 4 -  en in de A-klasse  7 teams.

8.Voorstel competitie seizoen 2012 / 2013.
Competitie 2012-2013 zal starten op 16 september 2012 voor de A afdeling en voor de B afdeling 23 september 2012. Naar alle waarschijnlijkheid kan dit nog een week eerder worden.  De definitieve indeling zal te zijner tijd op de website worden gepubliceerd.

9a en b worden samengevoegd bij punt 10.

10.Begeleiding scholieren en Toekomst.
De interesse op de scholen is nog steeds aanwezig. Zij willen dan ook graag dat dit wordt voortgezet. Echter heeft  Dhr. G. Hendriksen aangegeven dat hij druk is met andere activiteiten en dat het stokje aan iemand anders overgedragen dient te worden. Is er iemand van heren bereid die al een paar seizoenen mee heeft gedraaid om dit van G. Hendriksen over te nemen? Het bestuur zal medewerking verlenen.

De toekomst. Om te blijven voortbestaan zijn er nieuwe voorstellen voorgedragen.
Een van die voorstellen is om een oefen jeugdcompetitie op te zetten op neutraal terrein. Dit zou dan eventueel bij Eetcafe Doundrie kunnen.  Om de animo hiervoor te peilen wordt er een brief gestuurd naar alle verenigingen.

Een ander voorstel is om de inzet van de vereniging aan te bieden bij een buurt en/of volksfeest. In vele buurtschappen leeft de schietsport. Ook is bekend dat er bij sommigen de Oranjevereniging of – comité dit zelf al regelt. Met of zonder leden van de schietvereniging. Toch kan het werken om dan bijvoorbeeld als vereniging een worst- en/of klokbaan te mogen opzetten.

11.Bestuursverkiezingen.
In juni 2012 zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar:

  1. Naaldenberg, voorzitter
  2. Legters, competitieleider

Kandidaten voor de vacature moeten zich ingevolge art. 6 van het Huishoudelijk Reglement van de W.S.B. vóór 30 mei a.s. schriftelijk melden bij het secretariaat van de W.S.B.

12.Rondvraag.
Hoog-Antink van Buksveld vraagt hoe het verder gaat met de telling bij het opgelegd schieten. Hij doelt hiermee op de brief van sv Eendracht. De brief is door onbekende oorzaak niet aangekomen en is opnieuw verzonden op 29 augustus j.l. De vraag blijft dan ook staan tot de volgende vergadering.

13. Sluiting.
De voorzitter wenst een ieder een sportieve competitie toe en dankt allen voor de aanwezigheid. 

  1. Naaldenberg                                                      2. P.M. Winters

Voorzitter                                                                   Secretaris.

Social Share: